پيچ چوب سر خزينه پيچ گوشتي خور

/
پيچ چوب سر خزينه پيچ گوشتي خور تحت استاندارد DIN 97 می باشد ،…