اعداد نوشته شده بر روی پیچ و مهره ها بیانگر چیست؟

/
روی پیچ و مهره در واقع حداکثر فشار وارده روی آن ها را مشخص می…

پیچ خودکار سر خزینه

/
پیچ خودکار سر خزینه تحت استاندارد DIN 97 می باشد ، تولید و مو…

پیچ خودکار واشر دار

/
  پیچ خودکار واشر دار تحت استاندارد DIN 6901 که معادل ISO 10510 …

پيچ خودکار آچارخور

/
پيچ خودکار آچارخور تحت استاندارد DIN 6928 که معادل ISO 7053 …

پیچ خودکار

/
پیچ خودکار ، استوانه ای رزوه شده می باشد ، که نوک رزوه آن تیز م…