پیچ استوانه پیچ گوشتی خور

/
پیچ استوانه پیچ گوشتی خور تحت استاندارد DIN 84 که معادل ISO 1207 می باشد…