اعداد نوشته شده بر روی پیچ و مهره ها بیانگر چیست؟

/
روی پیچ و مهره در واقع حداکثر فشار وارده روی آن ها را مشخص می…

پیچ استوانه ای

/
  پیچ استوانه ای ، استوانه ای رزوه شده می باشد که نوک رزوه آ…

پیچ استوانه پیچ گوشتی خور

/
پیچ استوانه پیچ گوشتی خور تحت استاندارد DIN 84 که معادل ISO 1207 می باشد…

پيچ استوانه آلنی

/
  پيچ استوانه آلنی تحت استاندارد DIN 912 که معادل ISO 4762…