نوشته‌ها

پیچ خشکه

تاثیر آب فلز کاری روی ابعاد پیچ و مهره

/
  در این فرآیند ، فلز به صورت یکنواخت روی تمام نقاط نمی نشیند. اخ…

آبکاری فلز پیچ و مهره

/
تعریف آبکاری:به مجموعه فرآیندهایی که ، سطح قطعه های فلزی  یا غ…