پیچ متری

/
پیچ متری، استوانه ای تمام رزوه شده می باشد که هیچگونه گل پیچ ن…