پیچ خروسکی

/
پیچ خروسکی ، استوانه ای رزوه شده می باشد که رزوه آن ماشینی…