پیچ اتاقی

/
  پیچ اتاقی یا پیچ سر اتاقی ، استوانه ای رزوه شده می باشد که گل پ…