اعداد نوشته شده بر روی پیچ و مهره ها بیانگر چیست؟

/
روی پیچ و مهره در واقع حداکثر فشار وارده روی آن ها را مشخص می…

پیچ خودکار واشر دار

/
  پیچ خودکار واشر دار تحت استاندارد DIN 6901 که معادل ISO 10510 …