اعداد نوشته شده بر روی پیچ و مهره ها بیانگر چیست؟

/
روی پیچ و مهره در واقع حداکثر فشار وارده روی آن ها را مشخص می…

پیچ خودکار سر خزینه

/
پیچ خودکار سر خزینه تحت استاندارد DIN 97 می باشد ، تولید و مو…