اعداد نوشته شده بر روی پیچ و مهره ها بیانگر چیست؟

/
روی پیچ و مهره در واقع حداکثر فشار وارده روی آن ها را مشخص می…

پيچ خودکار آچارخور

/
پيچ خودکار آچارخور تحت استاندارد DIN 6928 که معادل ISO 7053 …