پیچ آلن مغزی

/
پیچ آلن مغزی تحت استاندارد DIN 916که معادل ISO 4026 می باشد ،…