واشر تخت آهنی

/
واشر تخت آهنی یا واشر آهنی به صورت یک صفحه نازک با یک سوراخ د…