مهره شش گوش آهنی

/
مهره شش گوش آهنی یا مهره آهنی دسته ای از اتصالات است که به صو…