مهره جوشی

/
مهره جوشی یا مهره چهار گوش جوشی دسته ای از اتصالات است که به صورت…