جنس پیچ و مهره

/
جنس پیچ و مهره پیچ و مهره دو ابزار برای اتصال و چفت کردن انو…

اصول تراش پیچ و مهره

/
اصول تراش پیچ و مهره: تراش پیچ و مهره یکی از مراحل اساسی تولید ای…

اتصالات پیچ و مهره

/
اتصالات پیچ و مهره سازه‌هایی از نوع اتصالات با پیچ و مهره زمان زی…

نامگذاری واشرها

/
در تصویر بالا نامگذاری واشرها نشان داده شده است.…

نامگذاری مهره ها

/
در تصویر بالا نامگذاری مهره ها نشان داده شده است.…

شكل های ساقه در پيچ ها

/
در تصویر بالا شكل های ساقه در پيچ ها نشان داده شده است.…

شكل سرها در پيچ ها و پرچ ها

/
در تصویر بالا شکل سرها در پيچ ها و پرچ ها نشان داده شده است.…

استاندارد واشرها

/
در جدول بالا استاندارد واشرها را مشاهده می نمایید.  …

استاندارد مهره ها

/
در جدول بالا استاندارد مهره ها را مشاهده می نمایید.…

استاندارد پیچ های آلن و پلاگ

/
در جدول بالا استاندارد پیچ های آلن و پلاگ را مشاهده می نمایید.…