انواع پیچ بر حسب نوع سر پیچ

/
در تصویر بالا انواع پیچ بر حسب نوع سر پیچ را مشاهده می نمایید.…

نامگذاری صحیح پیچ ، مهره و واشرها

/
نامگذاری صحیح پیچ و مهره ها به دلیل تنوع زیاد آنها بسیار مهم اس…

دلیل باز شدن پیچ و مهره در اثر لرزش

/
باز یا شل شدن پیچ و مهره ها در اثر لرزش و یا اعمال بارهای دی…