اطلاعات لازم جهت سفار ش پیچ و مهره

اطلاعات لازم جهت سفار ش پیچ و مهره

/
مقدمه صنایع زیادی هستند که از پیچ و مهره برای اتصال دستگاه‌ه…

آزمایش واشر ها

/
برای واشر نیز تنها آزمایش سختی سنجی انجام می شود.…

آزمایش های مهره

/
آزمایش هاي مهره: آزمایش بار گواه سختی سنجی براي مهره از …

آزمایش سختی سنجی برای پیچ

/
این آزمایش در رده ی آزمایش هاي غیرمخرب پیچ بوده و براي آگاهی از میزان…

آزمایش کشش بر روي نمونه ي ماشین کاري شده

/
در مواقعی که به دلیل محدودیت ظرفیت دستگاه آزمایش یا کوتاه بودن…

آزمایش کشش گوه ای بر روی نمونه ی کامل برای پیچ

/
پس از آزمون کشش بار گواه این آزمایش بر روي پیچ انجام می شود. ال…

آزمایش بار گواه پیچ

/
این آزمایش از آزمایش هاي بسیار معمول براي پیچ می باشد. در آزمایش ک…

آزمایش کشش برای پیچ

/
آزمایش کشش: آزمایش بارگواه آزمایش کشش گوه اي بر روي نمونه ي ک…

آزمایش ضربه برای پیچ

/
آزمایش های پیچ: آزمایش ضربه آزمایش کشش آزمایش سختی سنجی آزم…

آزمایش های پیچ و مهره و واشر

/
به طور کلی آزمایش های زیر برای ست پیچ ، مهره و واشر انجام م…